Skip Navigation Links Yeni Üyelik
Parankimal, Dural ve Kalvaryal Metastazlar
 
     Erişkinde supratentorial mesafede en sık görülen kitle metastazdır. Erişkinde en sık beyin metastazı oluşturan primer tümörler meme, akciğer, melanom, renal ve kolorektal kanserlerdir. Otopsi serilerinde sistemik malign neoplazmlara bağlı gelişen intrakraniyal metastaz insidansı %24 iken dural metastaz insidansı %4-10 arasında değişen oranlarda saptanmıştır. İntrakranial parankimal metastazlar soliter yada multipl olabilir. Kontrastsız BT de tipik olarak hipodens, MRG de, T1AG de hipointens,T2AG de hiperintens, hemen her zaman değişik derecelerde kontrast tutan, orta derecede ödemi olan, iyi sınırlı, homojen ya da heterojen olabilen kitelerdir. Beyin metastazlı olguların çoğu semptomatiktir. Klinik, kitle yeri ve ödem derecesine bağlıdır. Başağrısı, konfüzyon, hemiparezi, nöbet, vizüel bozukluklar, vertigo, kusma, afazi gibi bulgular gelişebilir. Multipl kitlelerin ayırıcı tanısına abse, lenfoma, multisentrik gliom, menenjiyomatozis, tuberkülom, parazitik enfeksiyonlar girer. Meningeal yayılımın saptanmasında kontrastlı MRG gereklidir. Normalde kontrastlı serilerde falks serebri ve tentoryum kısa, lineer çizgiler şeklinde boyanırken, leptomeninkste dansite veya intensite artımı olmaz. MR görüntülerinde kalın, devamlılık ve nodüler kontrastlanma gösteren dural yüzeyler hastalık şüphesi taşır. Dural metastazların ayırıcı tanısında meningioma ve granülamatöz enfeksiyonlar düşünülmelidir. Meningiomaların T1 ve T2 ağırlıklı serilerde korteks ile eş sinyal intensitesinde olmasına rağmen çoğu metastaz T2 ağırlıklı serilerde hiperintens, T1 ağırlıklı serilerde hipointensdir. Ayrıca dural metastazlara sıklıkla kranyal kemik metastazlarının ve kemik erozyonlarının eşlik etmesi klinik radyolojik tanıda önemlidir.
 
 
Kaynaklar:
1.Nayak L, Abrey LE, Iwamoto FM. Intracranial dural metastases.Cancer. 2009; 115(9):1947-1953.
2. Maroldi R, Ambrosi C, Farina D. Metastatic disease of the brain: extra-axial  metastases (skull, dura, leptomeningeal) and tumour spread. Eur Radiol. 2005; 15(3):617-626.
3. Osborn AG. Stroke. Diagnostic Neuroradiology.St.Louis,Missouri: Mosby Year Book, 1994;330-398.